motorborsasi.com - 2.el Ve Sıfır Motor,Yedek Parça,Aksesuar/index.php?page=sayfa&sayfa=hizmet-sozlesmesi
Detaylı ara
Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemleri'ni kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Sitemize üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'ni okuduğunuzu, içeriği anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul / beyan etmiş oluyorsunuz.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi, Yasaklı Ürünler, Gizlilik Politikası, Ürün Listeleme Kuralları, Kullanıcı Profilinde Değişiklik) oluşan işbu MotorBorsasi Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), MotorBorsasi İnternet Hizmetleri ve motorborsasi.com.tr ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

MotorBorsasi : MotorBorsasi İnternet Hizmetleri

Kullanıcı : Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı : Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı : Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site : http://www.motorborsasi.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

MotorBorsasi Hizmetleri (Kısaca 'Hizmet') : Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, MotorBorsasi tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

MotorBorsasi, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. MotorBorsasi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, MotorBorsasi tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.

Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi : Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, MotorBorsasi tarafından sağlanan Hizmet

Güvenli Hesap : Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, MotorBorsasi tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak MotorBorsasi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak MotorBorsasi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve MotorBorsasi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, MotorBorsasi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, MotorBorsasi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, MotorBorsasi'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple MotorBorsasi'nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların MotorBorsasi tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden MotorBorsasi'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. MotorBorsasi, Kullanıcı'lar tarafından MotorBorsasi'ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, MotorBorsasi'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) MotorBorsasi'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, MotorBorsasi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MotorBorsasi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MotorBorsasi, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MotorBorsasi'nin, MotorBorsasi çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. MotorBorsasi, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcı, MotorBorsasi'nin Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple MotorBorsasi'nden her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satış için sergilenen ürünlere verilen tekliflerden, en yüksek teklifin kendisine ait olması halinde, söz konusu ürünü almaya hak kazanır. Alıcı, 'hemen al' seçeneği bulunan ürünlerde, 'hemen al' opsiyonunu kullanması halinde, ilgili ürünü öncelikli olarak almaya hak kazanır.

b) Alıcı, sergilenen herhangi bir ürüne teklif vermek suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

c) Alıcı, işbu sözleşmenin 5.1.1. maddesi doğrultusunda satın almaya öncelikli olarak hak kazandığı ürünlerin bedellerini, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi Hizmet'ini kullanarak, MotorBorsasi tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcı, Satıcı'nın Site'ye ürünün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde ürünü teslim alıp Güvenli Hesap'taki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için MotorBorsasi'ne işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde, ürünü Satıcı'ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için MotorBorsasi'ne işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere ürünü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Güvenli Hesap'ta tutulan, ilgili ürüne ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın ürünü geri aldığına dair MotorBorsasi'ne bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, Yasaklı Ürünler'den olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında MotorBorsasi'nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

e) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü MotorBorsasi'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; MotorBorsasi'nden, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Alıcı, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu sözleşmenin 5.1.1 (c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın MotorBorsasi'ne bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde MotorBorsasi'nin Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan MotorBorsasi'nin 4077 sayılı Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 4077 sayılı Kanun kapsamında MotorBorsasi'ne karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, MotorBorsasi'nin ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

b) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerden en yüksek teklifi veren Alıcı'nın, söz konusu ürünü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir ürünü, teklif isteme yöntemi dışında, 'hemen al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla (bedelle) da satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. 'Hemen al' seçeneği bulunan ürünlerde, Satıcı, Alıcı'nın 'hemen al' bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap'a parayı göndermesi halinde, ürünü öncelikli olarak almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünlerin Yasaklı Ürünler'den olmamasından; ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, Alıcı'nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, ürünü daha düşük teklif veren Alıcı'lardan herhangi birine teklif etmek hakkına sahiptir.

f) Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için MotorBorsasi'ne işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmeyerek, ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için MotorBorsasi'ne işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu sözleşmenin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın MotorBorsasi'ne bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, MotorBorsasi'nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü MotorBorsasi'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı ürünün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden birbaşkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde MotorBorsasi'nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, MotorBorsasi'nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, MotorBorsasi'nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerle ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MotorBorsasi aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

j) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan MotorBorsasi'nin hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. MotorBorsasi'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) MotorBorsasi, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. MotorBorsasi, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, MotorBorsasi'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. MotorBorsasi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, MotorBorsasi tarafından yapılabilir. MotorBorsasi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) MotorBorsasi, Site üzerinden, MotorBorsasi'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle MotorBorsasi tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MotorBorsasi'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) MotorBorsasi, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) MotorBorsasi, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Satıcı'nın satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, MotorBorsasi tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) MotorBorsasi, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve MotorBorsasi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; MotorBorsasi, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı'lar ve MotorBorsasi hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri 'kullanıcı isimleri' veya 'dükkan' isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların 'kullanıcı ismi' veya 'dükkan' ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, MotorBorsasi Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Yasaklı Ürünler

a) MotorBorsasi tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı ürünlerin satışa arzı MotorBorsasi tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan ürünler, Site'nin 'Yardım' bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu sözleşmenin Yasaklı Ürünler bölümünde belirtilmektedir.

b) Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun MotorBorsasi tarafından tespit edilmesi halinde, MotorBorsasi, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) MotorBorsasi, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, MotorBorsasi ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, MotorBorsasi'ni hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, MotorBorsasi'nin, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş ürünleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. MotorBorsasi, gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünleri, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği ürünleri, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

7. Hizmetler

MotorBorsasi tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7.1. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi

a) MotorBorsasi, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi bölümünde yer almaktadır.

b) Kullanıcı'lar, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi MotorBorsasi'ne ait değildir.

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemi için Fiyat Tekliflerinin Alınması

a) Satıcı'lar, satışa arz edilen ürünlere, günün her saatinde ve geniş bir üye topluluğu içinden fiyat teklifi alınması, böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

7.3. Ek Hizmetler

Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak MotorBorsasi tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, aşağıda sayılan Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.

1) Dükkan Servisi

2) Vitrin Servisi

3) Listeleme Servisi

7/24 Destek Merkezi

--

7/24 Destek Merkezi

destek@motorborsasi.com
motorborsasi.com'da Yer Alan Kullanıcıların Oluşturduğu Tüm İçerik, Görüş Ve Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksiz Ve Değişmez Olduğu, Yayınlanması İle İlgili Yasal Yükümlülükler İçeriği Oluşturan Kullanıcıya Aittir.
Bu İçeriğin, Görüş Ve Bilgilerin Yanlışlık, Eksiklik Veya Yasalarla Düzenlenmiş Kurallara Aykırılığından motorborsasi.com Hiçbir Şekilde Sorumlu Değildir. Sorularınız İçin İlan Sahibi İle İrtibata Geçebilirsiniz.
Back to Top